دوران مزوزوئیک : جمعه سی ام شهریور ۱۳۸۶ 16:40

 

دوران مزوزوئیک :

مزوزوييک، به عنوان دومين ائون فانروزوييک، حدود ۱۶۰ ميليون سال از تاريخ کرة زمين (۲۲۵  ۶۵ ميليون سال پيش) را به خود اختصاص ميدهد. در اين دوران، تحولات ژئوديناميکى کرة زمين درخور توجه است، به گونهاى که مزوزوييک را دوران اشتقاق قارهها و گسترش کف اقيانوسها نام دادهاند .

در ميانههاى ترياس، با نخستين اشتقاق گندوانا صفحة استراليا قطب جنوب، صفحة هند و ماداگاسکار از ابرقارة گندوانا جدا شدهاند. در اشتقاق دوم گندوانا، که در ژوراسيک پايانى صورت گرفته، آفريقا و آمريکاى جنوبى از يکديگر جدا شدهاند که در اثر آن اقيانوس اطلس جنوبى پديدار شده است (در زمان کرتاسة پايانى پهناى اطلس جنوبى ۳۰۰۰ کيلومتر بوده و در حال حاضر ۵۰۰۰ کيلومتر است و کماکان در حال گسترش است). گفتنى است که اقيانوس اطلس شمالى نيز از زمان کرتاسة پسين، ميان دو قارة اروپا و آمريکاى شمالى شکل گرفته ولى در دورة ترشيرى کامل شده است.

دوران مزوزوئیک که نام آن از کلمه یونانی مزوس به معنی متوسط گرفته شده است.این دوران با پایان یافتن چین خوردگی هرسی نین شروع و با آغاز چین خوردگی آلپ به پایان می رسد . این دوران از نظر جنبش های کوهزایی و زمین ساختی در مقیاس جهانی نسبتا آرام بوده است . در حد فاصل دوران های پالئوزوئیک تا مزوزوئیک گروههای زیادی از جانوران و گیاهان از بین رفته اند از آن جمله می توان ماهی زره دار؛مرجان رگوزآ؛تریلوبیتها؛فوزلینها و... می توان نام برد.                                                                                                                  

این دوران از سه دوره زمین شناسی تشکیل شده است که به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از : ۱.تریاس ۲.ژوراسیک۳ .کرتاسه . دو دسته مهم جانوری در این دوران حائز اهمیت هستند : ۱.خزندگان مخوف بنام داینوسورها ۲.آمونیت ها همچنین بازدانگان و نهاندانگان از گیاهان مهم این دوران به شمار می روند . کوهزائی آلپ از دوران مزوزوئیک شروع گردید و تا به امروز ادامه دارد . هوای دوران مزوزوئیک نسبتاً گرم و از نوع آب و هوای استوایی و یکنواخت تر از آب و هوای فعلی بوده است .                                                                                                   

                                            

                                                                                                                             

نوشته شده توسط وحید رضائی  | لینک ثابت |